Hišni red

Svet Talita kum zavoda je na svoji seji dne 03. 09. 2008 sprejel

HIŠNI RED
Stanovalci v TKZ imajo vse z ustavo zagotovljene pravice, to je spoštovanje osebnosti, dostojanstva in osebne integritete. Odnosi med stanovalci temeljijo na upoštevanju različnosti v potrebah, navadah, mišljenju in prepričanju.

Osnovna usmeritev zavoda je življenje in delo po evangeljskih načelih.

 1. Stanovalci so prostore in opremo v zavodu dolžni uporabljati v skladu z načeli dobrega gospodarjenja. Morebitno škodo, ki jo stanovalec povzroči po lastni krivdi ali zaradi malomarnosti, je dolžan poravnati.
 2. V stavbi zavoda kajenje ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno uživanje alkoholnih pijač, ali drugih psihoaktivnih snovi ter prihod v zavod v vinjenem stanju. Prepoved velja tudi za obiskovalce stanovalk in stanovalcev zavoda.
 3. V sobah je prepovedana uporaba električnih gospodinjskih aparatov in odprtega ognja, razen uporaba sveč pod nadzorom odgovornih oseb zavoda.
 4. Stanovalke in stanovalci v prostorih zavoda ne smejo imeti živali.
 5. Oporečno hrano se odstrani in naredi popis odvzete hrane, ki ga opravita dva strokovna delavca zavoda.
 6. Za denar in dragocenosti v sobah stanovalcev zavod ne odgovarja. Denar lahko stanovalci dajo v hrambo socialni delavki zavoda, s katerim se upravlja po Pravilniku o blagajni stanovalcev.
 7. Zaposleni oz. pooblaščena oseba zavoda, imajo pravico do vstopa v prostore stanovalcev. V času izvajanja nege in medicinskih posegov, nestrokovnemu osebju vstop v sobo ni dovoljen.
 8. Stanovalcem je prepovedan vstop v prostore namenjene zaposlenim.
 9. Stanovalci so dolžni imeti korekten odnos do sostanovalcev in osebja Zavoda.
 10. Za vzdrževanje osebne higiene stanovalcev in čistoče prostorov morajo stanovalci upoštevati nasvete osebja zavoda.
 11. Obiski stanovalcev so v zavodu dovoljeni od 9. ure zjutraj do najkasneje 20.30 ure zvečer. Obiskovalci v zavodu ne smejo prenočiti, razen če jim to predhodno dovoli vodstvo zavoda, ki tudi določi prostor, v katerem bo obiskovalec prenočil.
 12. Obisk duhovnika je na željo stanovalca, svojcev ali skrbnika možen ob vsakem času. 
 13. Stanovalci o svojem izhodu obvestijo zdravstveno osebje zavoda.
 14. Po 21. uri mora biti v skupnih prostorih zavoda mirno. Ob 22. uri se v zavodu ugasnejo vse luči, razen službenih in varnostnih. Izjema so lahko večeri, ko so organizirane skupne dejavnosti ali srečanja po programu. Takšne dejavnosti za ostale stanovalce, ki se srečanja ne morejo udeležiti, ne smejo biti moteče.

Zaželeno je, da stanovalci kreativno razmišljajo o življenju v domu in s svojimi predlogi ali željami seznanijo vodstvo zavoda. V njihovem imenu lahko to storijo tudi svojci ali skrbniki.

Kršitve hišnega reda
Vsak stanovalec je dolžan, da opozori na kršitev hišnega reda in to sporoči odgovorni osebi v zavodu. Zaradi kršitve pravil in neizpolnjevanja dogovorov z vodstvom zavoda se izreče eden od naslednjih ukrepov:

 • opomin
 • opomin pred izključitvijo
 • sklep o izključitvi

Ukrep predlaga Komisija za sprejem, premestitve in odpust, izreče ga direktorica zavoda. Proti izreku je možna pritožba v roku 8 dni na strokovni svet zavoda.

Hujše kršitve so:

 • ogrožanje lastne varnosti ter varnosti in miru drugih stanovalcev doma
 • odnašanje inventarja iz zavoda ali namerno poškodovanje domskega premoženja
 • večkratna moteča vinjenost
 • odklanjanje izvrševanja odredb zdravnika ali strokovnih delavcev zavoda, ki onemogočajo vzdrževanje zdravstvenih in drugih higienskih predpisov in s tem ogrožajo življenje in zdravje
 • neredno plačevanje oskrbnine oziroma opustitev plačila več kot tri mesece
 • diskriminacija do delavcev zaradi spola, rase narodnosti, veroizpovedi, političnega prepričanja in družbene opredeljenosti
 • večkratno in namerno neupoštevanje določil Pravil bivanja, Hišnega reda in Pravilnika o ukrepih za varstvo dostojanstva delavcev.
Poti ugovora in pritožb
 
 
 1. Stanovalci in njihovi svojci lahko sporočajo svoje želje in pritožbe v zvezi z bivanjem v zavodu pristojnim službam zavoda in Svetu zavoda.
 2. Svoje pritožbe in pohvale lahko vpišejo tudi v Knjigo pohval in pritožb, ki se nahaja v sprejemni pisarni zavoda.
 3. Stanovalec oziroma njegov zakoniti zastopnik lahko v primeru nezadovoljstva s posamezno storitvijo zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca na podlagi 94. člena Zakona o socialnem varstvu vloži ugovor na Socialno zbornico Slovenije, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana in sicer v roku 8 dni od opravljene storitve.
 4. Stanovalec ali njegov zakoniti zastopnik in drugi imajo na podlagi 102. člena Zakona o socialnem varstvu pravico do predloga za inšpekcijski nadzor nad opravljanjem storitve pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektorat RS za delo, Socialna inšpekcija, Parmova 33, 1000 Ljubljana.

 

Predsednica Sveta zavoda:
mag. Helena Zevnik